Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

West of 4th — Georgetown: Tài liệu có sẵn để xem xét và góp ý

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-04-030VI June 2023
VÀO XEM NGAY West of 4th — Georgetown: Tài liệu có sẵn để xem xét và góp ý (SỐ TRANG: 6) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1191KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology
SỰ MÔ TẢ Chúng tôi đang giám sát việc làm sạch ô nhiễm tại địa điểm West of 4th nằm trong khu phố Georgetown của Seattle, Washington. Mời quý vị xem xét và góp ý cho các tài liệu sau:

• Dự thảo nghiên cứu khả thi (FS) và phụ lục FS: Các dự thảo tài liệu này so sánh các phương pháp để tẩy nhiễm ô nhiễm tại địa điểm.

• Dự thảo kế hoạch công chúng tham gia: Kế hoạch này khuyến khích công chúng tham gia vào các quyết định tẩy nhiễm.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Seattle, cleanup site, public notice, feasibility study, cleanup, MTCA, Art Brass Plating, Blaser Die Casting, Capital Industries, Inc., West of 4th, tẩy nhiễm, dung môi clo, kim loại, hành động khắc phục, thông báo công chúng, Clean Earth
TRANG MẠNG West of 4th cleanup site
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

West of 4th — Georgetown: Documents Available for Review and Comment