Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Cập Nhật Địa Điểm Tẩy Nhiễm Hạ Lưu

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-09-161VI April 2023
VÀO XEM NGAY Cập Nhật Địa Điểm Tẩy Nhiễm Hạ Lưu (SỐ TRANG: 12) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1943KB)
CHÚ GIẢI: Click here to view and print

Acrobat PDF format (SỐ TRANG: 11) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 341KB)
CHÚ GIẢI: Accessible Text LDW

Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Augie Nuszer
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh đang dẫn đầu nỗ lực tẩy nhiễm các nguồn gây ô nhiễm từ khu vực vùng cao xung quanh Địa điểm Superfund Lower Duwamish Waterway (LDW). Việc này được gọi là 'Kiểm Soát Nguồn Nhiễm LDW'. Chúng tôi tích cực giám sát việc tẩy nhiễm 25 địa điểm trong khu vực Kiểm Soát Nguồn Nhiễm LDW thông qua một thỏa thuận pháp lý tuân theo quy trình tẩy nhiễm được quy định trong Đạo Luật Mô Hình Kiểm Soát Chất Độc (MTCA) của tiểu bang. 25 địa điểm tẩy nhiễm và 2 địa điểm đang đàm phán chính thức chuyển qua quy trình tẩy nhiễm MTCA được chỉ ra trên hình này và được tóm tắt ngắn gọn bên dưới cùng với trạng thái của từng địa điểm.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Augie Nuszer at 425-533-5537 or augie.nuszer@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Seattle, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA, cleanup sites update, legal agreement
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Lower Duwamish Cleanup Sites Update

የታችኛው የDuwamish ማጽጃ ጣቢያዎች ዝማኔ

Actualización de la limpieza de los sitios del Duwamish Inferior

ព័ត៌មានថ􀅫ីៗអំពីការសមា􀆩តទីតាំងេ􀅑 Lower Duwamish

Wargalinta Nadiifinta Goobaha Lower Duwamish

Duwamish河下游水道清理工作的更新信息