Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

TECT Aerospace Everett

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-09-171VI April 2023
VÀO XEM NGAY TECT Aerospace Everett (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1321KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Kristen Forkeutis
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh (Ecology) mời quý vị góp ý cho Lệnh Đồng Thuận (thỏa thuận pháp lý) và Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia cho địa điểm tẩy nhiễm TECT Aerospace Everett (Địa điểm). Địa điểm nằm ở phần phía đông nam của Paine Field ở Nam Everett, nơi trước đây có các hoạt động bao gồm sản xuất các bộ phận hàng không, đã gây ra các chất gây ô nhiễm trong đất, nước ngầm và khí đất. Lệnh Đồng Thuận quy định Quận Snohomish (Quận), là cơ quan có tiềm năng chịu trách nhiệm pháp lý (PLP), ngăn chặn sự ô nhiễm hiện có làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường bằng cách điều tra và giải quyết ô nhiễm theo Mô Hình Kiểm Soát Chất Độc Hại (MTCA).
CHÚ GIẢI Department of Ecology, Northwest Regional Office, 15700 Dayton Ave N, Shoreline, WA 98133 Everett Public Library, Main Branch, 2702 Hoyt Ave, Everett, WA 98201 Everett Public Library, Evergreen Branch, 9512 Evergreen Way, Everett, WA 98204
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC David Unruh at 206-459-6287 or David.Unruh@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Public Participation Plan, Agreed Order, Snohomish county, aerospace manufacturing, TECT Aerospace Everett, Paine Field
TRANG MẠNG TECT Aerospace Everett
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 12071

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 17392

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

TECT Aerospace Everett

TECT Aerospace Everett

TECT Aerospace Everett