Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Nghị Định Chấp Thuận Dành Cho Người Mua Lô Bất Động Sản MT. Baker

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
16-09-085VI October 2016
VÀO XEM NGAY Nghị Định Chấp Thuận Dành Cho Người Mua Lô Bất Động Sản MT. Baker (SỐ TRANG: 1) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 534KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Ching Pi Wang and Nancy Lui
SỰ MÔ TẢ Lô B?t Ð?ng S?n MT. Baker t?a l?c t?i 2864 S McClellan Street, Seattle, WA. B? Môi Sinh và MBHA (có th? mua lô b?t d?ng s?n này), s? tham gia vào m?t th?a thu?n pháp lý du?c g?i là: Ngh? Ð?nh Ch?p Thu?n Dành Cho Ngu?i Mua (PPCD).
CHÚ GIẢI FSID 42746846
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ching Pi Wang at 425-649-7134 or cwan461@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Model Toxics Control Act (MTCA), Remedial Investigation, consent decree, toxics, contamination, Prospective Purchaser
TRANG MẠNG Mt Baker Properties Website
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 13054

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 96127971

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Mt Baker Properties

Decreto de Consentimiento del Comprador Prospectivo de las Propiedades Mt. Baker

Mt. Baker清理工作准買家同意令