Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Nhà máy luyện kim Everett - Địa điểm làm sạch vùng đất thấp

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
16-09-264VI August 2016
VÀO XEM NGAY Nhà máy luyện kim Everett - Địa điểm làm sạch vùng đất thấp (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 551KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Brad Petrovich
SỰ MÔ TẢ B? Môi Sinh (Ecology) dang phát hành b?n d? th?o các k? ho?ch làm s?ch nhà máy luy?n kim Everett d? công chúng xem xét và góp ý. B?n d? th?o này d? c?p v? vùng d?t th?p trong khu v?c c?n làm s?ch, và bao g?m m?t s? tài li?u:
• B?n D? Th?o K? Ho?ch Hành Ð?ng (DCAP): Trình bày các phuong pháp thích h?p d? làm s?ch ô nhi?m, d?ng th?i xác d?nh các yêu c?u và tiêu chu?n làm s?ch.
• S?c Lu?t Chính Sách Môi Tru?ng (SEPA), B?ng Ki?m Tra và Xác Ð?nh Vô Suy Thoái: Trình bày các tác d?ng môi tru?ng có th? x?y ra t? công tác làm s?ch.
• K? ho?ch công chúng tham gia (PPP): v?ch ra phuong th?c công chúng có th? ti?p t?c tham gia vào quy trình làm s?ch .
Quý v? có th? xem xét và góp ý cho các tài li?u trên t? ngày 22- tháng Tám d?n 20 tháng Chín 2016. Tài li?u hi?n có t?i các d?a di?m bên khung trái.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sandra Matthews at 425-649-7206 or Sandra.Matthews@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Everett, smelter, contamination, clean up, arsenic
TRANG MẠNG Everett Smelter Cleanup
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 4298

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2744

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

: Noticias acerca de la limpieza de la Fundidora de Everett para el 2018

Everett Smelter Cleanup Site

Everett Smelter-Lowlands Fact Sheet

Sitio de Limpieza de Las Tierras Bajas de la Fundidora de Everett

Ликвидация последствий загрязнения на участке Лоулендс (Lowlands)

Everett Smelter Cleanup Site - Lowlands Area Environmental Report