Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Cập Nhật Thông Tin Về Địa Điểm Làm Sạch Lower Duwamish

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
17-09-260VI January 2017
VÀO XEM NGAY Cập Nhật Thông Tin Về Địa Điểm Làm Sạch Lower Duwamish (SỐ TRANG: 8) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 3312KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Amy White
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh đang dẫn đầu nỗ lực làm sạch các nguồn ô nhiễm từ vùng đất xung quanh địa điểm có tên gọi là Lower Duwamish Waterway (LDW) Superfund Site. Bảng thông tin này tập trung vào các địa điểm cần làm sạch dưới sự quản lý của Cơ Quan Làm Sạch Chất Độc trực thuộc Bộ Môi Sinh.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Liêm Nguyn at 360-407-6955 or Lngu461@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Boeing Field Chevron, Boeing Isaacson Thompson, Duwamish Shipyard, Jorgensen Forge, South Park Landfill, South Park Marina, Whitehead Tyee, Duwamish Marine Center
TRANG MẠNG Lower Duwamish Waterway
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 1643

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 42927743

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Actualización sobre la Limpieza de la Vía Fluvial del Bajo Duwamish

Lower Duwamish Cleanup Sites Update