Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Tiêu Điểm: Phục Hồi Nhà Ở Lành Mạnh

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
18-09-051VI January 2019
VÀO XEM NGAY Tiêu Điểm: Phục Hồi Nhà Ở Lành Mạnh (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 451KB)
CHÚ GIẢI: click here to print and viewKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Scott O'Dowd
SỰ MÔ TẢ B?ng tiêu diê?m gi?i thích v? viê?c cha`o mo`i va` ba´o ca´o Ph?c Hô`i Nhà O? Lành M?nh cu?a Chuong Trình La`m Sa?ch Châ´t Ð?c. Va` bao g?m thông tin v? cách chính quy?n d?a phuong có th? xin tro? câ´p tu` Qu~y Tài Tr? Kê´ Ho?ch Tích H?p liên quan d?n nhà gia´ re?.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Scott O'Dowd at 360-407-7195 or Scott.odowd@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA giá rẻ, làm sạch, nhàở, Qũy Tài TrợKếHoạch Tích Hợp, chào mời
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Focus On: Healthy Housing Remediation

Enfoque en: Remediación de Vivienda Saludable

요약: 건전한 주택지 보급및 토지 정화 사업

專輯: 健康住家環境整治