Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa điểm tẩy nhiễm Jorgensen Forge Corp

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-09-173VI March 2022
VÀO XEM NGAY Địa điểm tẩy nhiễm Jorgensen Forge Corp (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1969KB)
CHÚ GIẢI: Click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Kelsey Ketcheson
SỰ MÔ TẢ Click here to enter text.B? Môi Sinh (Ecology) dã thuong lu?ng m?t th?a thu?n pháp lý du?c g?i là S?c L?nh Ð?ng Thu?n v?i Star Forge LLC (Star Forge), Ð?i Tác Có Kh? Nang Ch?u Trách Nhi?m Pháp Lý (PLP), cho Ð?a di?m Jorgensen Forge Corp (Site). S?c l?nh yêu c?u h? ti?n hành m?t hành d?ng t?m th?i (t?y nhi?m s?m).
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Kelsey Ketcheson at 206-240-4353 or Kket461@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Seattle, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA, contamination
TRANG MẠNG Jorgensen Forge Corp
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 3689

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2383

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Jorgensen Forge Corp Postcard

Jorgensen Forge Corp cleanup site factsheet

Sitio de limpieza de Jorgensen Forge Corp