Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Địa Điểm Tẩy Nhiễm Boathouse Inc Renton Skyway

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-09-176VI July 2022
VÀO XEM NGAY Địa Điểm Tẩy Nhiễm Boathouse Inc Renton Skyway (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 829KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Meredith Waldref
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh (Ecology) đang giám sát việc tẩy nhiễm Địa Điểm Boathouse Inc Renton Skyway trong vùng lân cận Skyway, do công ty GardnerGlobal, Inc (GG) thực hiện. Ecology đang tài trợ cho công việc tẩy nhiễm này thông qua Chương Trình Tài Trợ Tẩy Nhiễm Nhà Giá Phải Chăng mới của họ.
CHÚ GIẢI Skyway Library 12601 76th Ave S Seattle, WA 98178 Department of Ecology, Northwest Regional Office 15700 Dayton Ave N Shoreline, WA 98133
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Sandra Matthews at 425-223-1999 or Sandra.Matthews@ecy.wa.gov
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Boathouse Inc. Renton Skyway Cleanup Site

Boathouse Inc Renton Skyway የጽዳት አካባቢ

Sitio de Limpieza Boathouse Inc Renton Skyway

Goobya Nadiifinta Boathouse Inc Renton Skyway

Paglilinis sa Boathouse Inc Renton Skyway Site

Boathouse Inc Renton Skyway清理站