Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Hành Động Tạm Thời Cho Nhà Máy Hơi Nước North Boeing Field Georgetown

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
22-09-182VI November 2022
VÀO XEM NGAY Hành Động Tạm Thời Cho Nhà Máy Hơi Nước North Boeing Field Georgetown (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1168KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Ian Fawley
SỰ MÔ TẢ Bộ Môi Sinh (Ecology) mời quý vị xem lại bản thảo Kế Hoạch Hành Động Tạm Thời cho Địa Điểm Tẩy Nhiễm Nhà Máy Hơi Nước North Boeing Field Georgetown (Địa điểm). Thành phố Seattle có kế hoạch phát triển một phần lô đất của Nhà Máy Hơi Nước Georgetown thành một lối đi dành cho người đi bộ và một khu chơi dành cho chó mà không cần buộc dây. Dự án này, được gọi là Khu Vực Dự Án Georgetown Flume Công Viên Chó, nằm ở phía đông của đường 1001 S. Myrtle St giữa Myrtle St và East Marginal Way. Thành phố Seattle đang tiến hành Hành Động Tạm Thời này theo một thỏa thuận pháp lý năm 2008 (Lệnh Đồng Thuận) với Ecology.
Ecology muốn qúy vị góp ý vào các tài liệu sau: Kế Hoạch Hành Động Tạm Thời: Kế hoạch thi công này mô tả việc tẩy nhiễm đất bị ô nhiễm trong Khu Vực Dự Án Công Viên Chó. Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Tiểu Bang (SEPA) và Xác Định Vô Suy Thoái: Đây là quyết định của Ecology cho rằng công việc tẩy nhiễm không có khả năng gây hại cho môi trường.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Ian Fawley at 425-324-5901 or Ian.fawley@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA interim action, Seattle, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA
TRANG MẠNG North Boeing Field Georgetown Steam Plant cleanup site webpage
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

North Boeing Field Dog Park/Georgetown Steam Plant Fact Sheet

Acción Provisional para la Planta de Vapor Georgetown en el Campo Norte de Boeing

North Boeing Field Georgetown Steam Plant Interim Action សកម្មភាពបណ្តោះអាសន្ននៃរោងចក្រចំហាយទឹកណ័តបូអ៊ីងហ្វៀលដ្យចថោន

North Boeing Field Georgetown 蒸汽廠臨時清理工作