Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Hiện Trường Dọn Sạch Dawn Food Products

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-09-160VI May 2023
VÀO XEM NGAY Hiện Trường Dọn Sạch Dawn Food Products (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1321KB)
CHÚ GIẢI: click here to view and printKhông đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Augie Nuszer
SỰ MÔ TẢ Ecology dã dàm phán m?t th?a thu?n pháp lý du?c g?i là S?c L?nh Ðã Ð?ng Thu?n v?i Bridge Point Seattle 130 LLC (Bridge Point), Cá Nhân Có Kh? Nang Ch?u Trách Nhi?m (Potentially Liable Person, PLP), v? hi?n tru?ng d?n s?ch Dawn Food Products (Hi?n Tru?ng) t?i d?a ch? 6901 Fox Avenue South ? Seattle. S?c L?nh Ðã Ð?ng Thu?n yêu c?u PLP ph?i x? lý tình tr?ng ô nhi?m t?i Hi?n Tru?ng. Chúng tôi mong mu?n du?c quý v? góp ý v? nh?ng tài li?u sau:
• S?c L?nh Ðã Ð?ng Thu?n: van ki?n pháp lý yêu c?u Bridge Point ph?i di?u tra di?u ki?n môi tru?ng, hoàn thành m?t cu?c Ði?u Tra Kh?c Ph?c (Remedial Investigation, RI), Nghiên C?u Kh? Thi (Feasibility Study, FS), m?t b?n th?o K? Ho?ch D?n S?ch (draft Cleanup Action Plan, dCAP).
• K? Ho?ch Công Chúng Tham Gia: mô t? cách th?c Ecology thông tin cho c?ng d?ng v? các ho?t d?ng t?i hi?n tru?ng và cách tham gia.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC Augie Nuszer at 425-533-5537 or Augie.Nuszer@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Seattle, Lower Duwamish Waterway, cleanup, MTCA, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
TRANG MẠNG Dawn Food Products cleanup site page
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 16678

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 3505

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Dawn Food Products Agreed Order and Public Participation Fact Sheet

የ Dawn Food Products የጽዳት ጣቢያ

Sitio de limpieza de Dawn Food Products

ទីតាំងសម្អាតផលិតផលអាទីតាំងសម្អាតផលិតផលអាហារនៅដោន (Dawn Food Products)

Goobta Nadiifinta Alaabaadka Cuntada Dawn

Dawn Food Products 清理点