Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Our Ecology website has changed, which can cause broken links.
To report these, please contact us with the publication and broken link.

Title

Kev ceev koj lub tsev thiab tsev neeg kom muaj kev noj qab nyob zoo: Txo koj li kev nphav raug cov tshuaj tua hluav taws (Hmong)

 
Publication number Date Published
21-04-026HMJuly 2021
VIEW NOW Kev ceev koj lub tsev thiab tsev neeg kom muaj kev noj qab nyob zoo: Txo koj li kev nphav raug cov tshuaj tua hluav taws (Hmong) (Number of pages: 4) (Publication Size: 4751KB)
Trouble viewing? Try these free options.
Author(s) Washington State Department of Ecology; Froese, Ruth; Tamboer, Lauren; van Bergen, Saskia
Description Cov tshuaj khes mis tua hluav taws tau siv txhawm rau kom raug raws li cov qauv cai kev nyab xeeb, tab sis tam sim no cov kws tshawb fawb nkag siab txog cov feem cuam tshuam tsis zoo ntawm kev noj qab haus huv thiab huab cua ib puag ncig ntawm qee cov tshuaj khes mis no lawm. Cov tshuaj khes mis ntawd tau pom muaj nyob thoob plaws huab cua ib puag ncig ntawm Washington. Ntawm no yog qee kauj ruam koj tuaj yeem ua tau los txo qhov kev nphav raug cov tshuaj tua hluav taws nyob rau hauv koj tsev.
REQUEST A COPY
The mission of the Department of Ecology is to protect, preserve, and enhance Washington’s environment. To help us meet that goal, please consider the environment before you print or request a copy.

ADA Accessibility
The Department of Ecology is committed to providing people with disabilities access to information and services by meeting or exceeding the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA), Section 504 and 508 of the Rehabilitation Act, and Washington State Policy #188.
Visit Ecology’s website for more information.
Contact HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
Keywords SPWA, flame retardants, toxics, toxic chemicals, contaminant, flame retardant, contamination, Safer Products
WEB PAGE Safer Products for Washington
RELATED PUBLICATIONS Title:

Kev Ceev Koj Lub Tsev thiab Tsev Neeg Kom Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo: Txo koj li kev nphav raug PFAS (Hmong)

Keeping Your Home and Family Healthy: Reduce Your Exposure to Flame Retardants