Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Cuộc Sống Lành Mạnh Hơn Bắt Đầu Tại Nhà

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
21-04-036VI June 2023
VÀO XEM NGAY Cuộc Sống Lành Mạnh Hơn Bắt Đầu Tại Nhà (SỐ TRANG: 8) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 2551KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology
SỰ MÔ TẢ Khi quý vị tìm hiểu thêm về các hóa chất độc hại trong nhà, quý vị có thể tự hỏi mình có thể làm gì để giảm sự tiếp xúc cho gia đình. Tin tốt là quý vị có thể bắt đầu ngay tại nhà với các phương pháp làm sạch của quý vị. Tài liệu này cung cấp các mẹo và phương pháp hữu ích.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA cleaning, household toxics, safer alternatives, household cleaning, làm sạch, sản phẩm tẩy rửa, sản phẩm tẩy rửa tự chế, chất độc
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Healthier Living Starts at Home

Giữ cho ngôi nhà và gia đình của quý vị lành mạnh: Giảm tiếp xúc của quý vị với hóa chất độc hại trong các sản phẩm chăm sóc bản than (Vietnamese)

Giữ Cho Ngôi Nhà Và Gia Đình Giảm Tiếp Xúc Với PFAS (Vietnamese)

Giữ cho ngôi nhà và gia đình của qúy vị: Giảm tiếp xúc với chất chống cháy (Vietnamese)