Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Giữ Cho Ngôi Nhà Và Gia Đình Giảm Tiếp Xúc Với PFAS (Vietnamese)

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
20-04-043VI August 2021
VÀO XEM NGAY Giữ Cho Ngôi Nhà Và Gia Đình Giảm Tiếp Xúc Với PFAS (Vietnamese) (SỐ TRANG: 4) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 4958KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology; Froese, Ruth; Tamboer, Lauren; van Bergen, Saskia
SỰ MÔ TẢ PFAS là một nhóm hóa chất độc hại trong các sản phẩm, nhà cửa, cơ thể và môi trường của chúng ta mà không bao giờ biến mất hoàn toàn. Dưới đây là một số bước quý vị có thể thực hiện để giảm bớt mối nguy hại của PFAS tại nhà.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC HWTR Publications Coordinator at 360-407-6700 or hwtrpubs@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA PFAS, SPWA, contaminants, drinking water, water, contamination, per-and poly-fluoroalkyl substances, Safer Products
TRANG MẠNG Safer Products for Washington
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Keeping your home and family healthy: Reduce your exposure to PFAS

Cuộc Sống Lành Mạnh Hơn Bắt Đầu Tại Nhà

Giữ cho ngôi nhà và gia đình của qúy vị: Giảm tiếp xúc với chất chống cháy (Vietnamese)