Publications Home || Browse by topic || Browse by program || Ecology website

Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Chú trọng vào: Cải Thiện Chất Lượng Không Khí tại các Cộng Đồng Thiệt Thòi

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
23-02-020VI March 2023
VÀO XEM NGAY Chú trọng vào: Cải Thiện Chất Lượng Không Khí tại các Cộng Đồng Thiệt Thòi (SỐ TRANG: 3) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 1298KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Washington State Department of Ecology
SỰ MÔ TẢ Theo Ð?o Lu?t Cam K?t vì Khí H?u (Climate Commitment Act), Ecology dang nghiên c?u th?c hi?n m?t sáng ki?n nh?m gi?m ô nhi?m không khí "theo tiêu chí" t?i các c?ng d?ng ch?u ?nh hu?ng nhi?u nh?t t?i ti?u bang Washington. Ch?t ô nhi?m không khí theo tiêu chí là sáu ch?t thu?ng g?p, du?c bi?t là gây h?i cho s?c kh?e con ngu?i và môi tru?ng: cacbon monoxit, chì, nito dioxit, ôzôn, ô nhi?m d?ng h?t và luu hu?nh dioxit.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Khả năng tiếp cận ADA
Bộ Môi Sinh cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền truy cập thông tin và dịch vụ bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các quy định của Đạo Luật Khuyết Tật-Americans with Disabilitities Act (ADA), Mục 504 và 508 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, và Chính Sách #188 của bang Washington.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng Bộ Môi Sinh.
MỐI LIÊN LẠC CCA Questions Hotline at 360-407-6963 or CCAQuestions@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Climate Commitment Act, climate justice, environmental justice, air quality, Overburdened Communities, CCA
TRANG MẠNG Improving air quality in overburdened communities
CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Tiêu điểm: SensWA

Xác Định Các Cộng Đồng Thiệt Thòi Chịu Ảnh Hưởng Nặng Nề từ Ô Nhiễm Không Khí: Tài Liệu Hỗ Trợ Kỹ Thuật